Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66321
Công tác, phòng chống tham nhũng năm 2023

Công tác, phòng chống tham nhũng năm 2023

- Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật. - Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn huyện theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. - Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, nâng cao hiệu quả công tác PCTN của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát huy vai trò của xã hội trong công tác đấu tranh PCTN, góp phần ổn định an ninh - chính trị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Công tác, phòng chống tham nhũng năm 2023

- Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật. - Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn huyện theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. - Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, nâng cao hiệu quả công tác PCTN của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát huy vai trò của xã hội trong công tác đấu tranh PCTN, góp phần ổn định an ninh - chính trị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 4 năm trước · 200 lượt xem

Luật Xây dựng

Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đăng lúc 6 năm trước · 297 lượt xem

LUẬT Thi hành án hình sự

Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.

Đăng lúc 6 năm trước · 309 lượt xem

Luật Đất Đai

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng lúc 6 năm trước · 306 lượt xem

LUẬT Hôn nhân và gia đình

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Đăng lúc 6 năm trước · 317 lượt xem

Luật Đầu Tư Công

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Đăng lúc 6 năm trước · 311 lượt xem

công khai TTHC